پیوند های مفید

معرفی مدیریت مالی و ذیحسابی اعتبارات جاری

نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوطه و صحت و سلامت آنها

نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی

نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار

نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور

برنامه ریزی جهت امور مالی و تعیین اهداف مدیریت مالی با توجه به امکانات و منابع

همکاری و نظارت و مشارکت در تعیین اهداف کیفیت

نظارت و حصول اطمینان از تأمین منابع مورد نیاز و محیط کار مدیریت مالی

برنامه ریزی جهت تأمین منابع مالی و نظارت بر مصرف منابع مالی طبق قوانین و مقررات

حصول اطمینان از تعیین و شناسایی نیازهای آموزشی پرسنلی

حصول اطمینان از اجرای قوانین و مقررات و سیستم مالی

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل