پیوند های مفید

معرفی مدیریت اداری و تدارکات

مدیریت اداری و تدارکات شامل امور تدارکات ( خرید های داخلی و خارجی ) ، اداره ناقصات ، اداره مزایده ها ، دبیرخانه مرکزی و امور انبارهای سازمان می باشد .

رسیدگی به کلیه فرایندهای خرید در نصاب های معاملات جزیی و متوسط در امور تدارکات شامل تعیین کارشناسان خرید ، امضاء تقاضاهای ، شرکت در جلسات افتتاح پاکاتاستعلام و ...

در اداره مناقصات کلیه فرایندهای خرید کالا براساس قانن برگزاری مناقصات . شرکت در جلسات مناقصه و کمیسیون های مربوطه ، رسیدگی به امور خرید کالا براساس حدنصاب معاملات عمده در فرایند مناقصات و ...

رسیدگی به امور محوله در اداره انبارهای سازمان و رسیدگی به کلیه فرایندهای انبار داری و جمع داری کالا ( نگهدارندگان و ... ) ثبت سند رسید انبار و ...

رسیدگی و شرکت در جلسات مزایده کالا با هماهنگی با واحد های مربوطه و فروش کالاهای اسقاطی و ...

رسیدگی به امور محوله در اداره دبیرخانه مرکزی شامل ثبت نامه ها و صورتجلسات و ...

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل