پیوند های مفید

معرفی مدیریت ذیحسابی و طرح های تملک دارایی سرمایه ای

 امور ممیزی : صورت وضعیت و پرداخت های ارسالی  معاونت ها و مجریان طرحهای عمرانی بررسی و در صورت تأیید نسبت به صدور سند پرداخت وجه اقدام می نمایند.

ممیزی قراردادهای آب

ممیزی نیروگاه های برق آبی

ممیزی خرید و اعتبارات اسنادی

 

  امور خزانه و اعتبارات :

ثبت شناسنامه طرحها ، ثبت موافقتنامه های پیشنهادی و ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، تهیه فرم درخواست وجه از خزانه و ثبت عملیات آن در دفتر ، تأمین اعتبار اولیه و ثانویه ، تهیه گزارشات مختلف جهت مدیریت ها ، مجریان خزانه .انطباق موافقتنامه های ابلاغی و ارائه گزارشات و مغایرات به معاونت برنامه ریزی سازمان و دفتر ذیحسابی . انطباق درخواست وجه مجریان با موضوع موافقتنامه ها

 

  امور تمرکز حساب طرحها :

قسمت دفتر داری و تهیه صورتهای مالی : کنترل ثبت اسناد صادره در دفاتر و تهیه صورتهای مالی و گزارشات درون و برون سازمانی

قسمت اموال و انبار ، سپرده و ضمانتنامه های بانکی : ثبت اموال خریداری شده از محل ودجه طرحهای عمرانی در سیستم مکانیزه ، ثبت ، تمدید ، ضبط و آزادسازی سپرده ها و ضمانتنامه های بانکی و سفته ها

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل