پیوند های مفید

معرفی مدیریت کارکنان و رفاه


تهیه و صدور کلیه احکام کارگزینی پرسنل

انجام کلیه مراحل استخدام ، انتقال و ماموریت کارکنان

ثبت احکام مرخصی و ماموریت و منترل کارکرد ماهانه کارکنان

بررسی و انجام کلیه امور رفاهی کارکنان با توجه به ضوابط و بخشنامه های مربوطه

بررسی و انجام امور بازنشستگی کارکنان با توجه به قوانین و ضوابط مربوطه

نظارت ، کنترل و انجام امور مربوط به بیمه درمان و عمر و حادثه و بیمه سرقت و آتش سوزی منازل و همچنین بیمه شخص ثالث و بدنه کارکنان با توجه به قراردادهای مربوطه

انجام مکاتبات پرسنلی با واحد های درون سازمانی و برون سازمانی

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل