شرح وظایف

برنامه ريزي ، نظارت و هماهنگي فعاليت هاي مالي شركت در كليه زمينه هاي تنظيم اسناد، رسيدگي و تشخيص حساب، پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني، نگهداري حسابها ، تهيه و تنظيم صورتها و گزارشات مالي در چارچوب قوانين و مقررات و اتخاذ تصميم مناسب در جهت تأمين منابع مالي مورد نياز
نظارت بر وصول درآمدها و هزينه ها و اعمال تمهيدات لازم به منظور رفع مغايرتها و تهيه گزارشات مديريتي در خصوص درآمدها و هزينه ها با هماهنگي معاونتهاي مربوطه
برنامه ريزي، نظارت و هماهنگي در تهيه و تنظيم دستورالعمل هاي لازم در زمينه هاي امور اداري و مالي و پيشنهاد آنها جهت تأييد و تصويب و ابلاغ به واحدها و پيگيري انجام امور
برنامه ريزي و نظارت بر حسن اجراي عمليات كارگزيني شامل: امور انتصاب، ترفيع ، انتقال، جابجائي، بازخريد سنوات خدمت، استعفا، ماموريتها و مرخصي ها ، صدور احكام و ابلاغ هاي مربوطه و ساير امور مربوطه
برنامه ريزي، نظارت و انجام هماهنگي هاي لازم در اجراي برنامه ها و طرحهاي حقوق و مزايا، بازنشستگي ، رفاه و ساير مسائل مربوط به نگهداري نيروي انساني از قبيل پوششهاي بيمه اي، تسهيلات مالي و غير مالي، امور درمان، خدمات عمومي، رفاهي و ايمني پرسنل بر اساس قوانين و مقررات مورد عمل
نظارت بر امور ورزش و انجام هماهنگي و تأمين امكانات اوليه بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه
نظارت بر عملكرد سيستم مكاتبات اداري و ثبت و صدور نامه ها و حفاظت از سيستم بايگاني اسناد و مدارك در پرونده هاي پرسنلي و اداري ، نظارت بر امحاء اسناد و مدارك منسوخ بر اساس ضوابط و دستورالعملهاي مورد عمل
برنامه ريزي و نظارت بر عملكرد و نحوه نگهداري ساختمانها، دستگاهها، ماشين آلات، تأسيسات، ابنيه و فضاي سبز تنظيف، نامه رساني و ساير خدمات مورد نياز شركت
برنامه ريزي و نظارت بر مبادله قراردادهاي بازرگاني ، عمليات تعمير و نگهداري امور خدماتي
برنامه ريزي و نظارت بر مديريت انبارها و اموال
برنامه ريزي و نظارت لازم در جهت تأمين نيازمنديهاي شركت به قطعات و ماشين آلات، دستگاهها و لوازم و تجهيزات اداري
نظارت بر عمليات مناقصه و مزايده و استعلام مربوط به خريد و فروش اقلام و نيازهاي تداركاتي و سيستم انبارداري و نگهداري اموال
برنامه ريزي و هماهنگي با واحدهاي ذيربط در زمينه مسائل اداري و مالي شركت و تهيه و تدوين گزارشات مالي و گزارشات تحليلي از عملكرد حوزه ذيربط
انجام هماهنگي با ساير حوزه هاي شركت در زمينه بررسي اقتصادي و تحليل هزينه و منفعت روشها و ارائه همكاريهاي لازم از طريق واحدهاي مربوطه براي تدوين روشهايي كه منجر به سوددهي شركت مي شود
انجام هماهنگي با ساير حوزه هاي شركت در زمينه تدوين بودجه سالانه و همكاري براي تهيه موافقت نامه هاي شركت با مجريان طرحها به منظور كنترل و هماهنگي مسائل اداري و مالي

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل